Home » Kultūra » Įvertintas Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Saulius Kalvaitis

Įvertintas Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Saulius Kalvaitis

Įvertintas Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Saulius Kalvaitis

Įvertintas klebonas Saulius Kalvaitis

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

2016 m. kovo 4-ąją – Šv. Kazimiero dieną Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje buvo neįprasta šventė. Ją šventė ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš įvairių Utenos dekanato parapijų atvykusieji bei svečiai iš Vilniaus, kitų miestų – darbo dieną 11 valandą aukotose šv. Mišiose meldėsi pilna bažnyčia. Tokia gausa susirinko pagerbti Šv. Kazimiero ordino nominantų: padėkas gavusių Nijolės Rimkevičienės ir Nijolės Gaivenienės bei ketvirtuoju Karališkojo Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklu apdovanoto kun. Sauliaus Kalvaičio – tai pirmasis dvasininkas Lietuvoje, nusipelnęs tokio įvertinimo.

Pažintis su Šv. Kazimiero ordinu

Šv. Kazimiero ordinas – tai pasaulietinis ordinas įkurtas Lietuvos kilmingų giminių palikuonių, kuriems vadovavo visuomenės ir kultūros veikėjas Edvardas Jonas Eismontas A. Venckus. Ordinas pavadintas Šv. Kazimiero vardu, siekiant pagerbti Gediminaičių dinastijos karalaitį Kazimierą ir kilnius jo idealus. Ordino šūkis „VIVERE BONUM FACIENDO“ (gyventi darant gera) – jo autorius E. J. Eismontas. Šv. Kazimiero ordino herbą ir vėliavą sukūrė prof. Konstantinas Bogdanas (1926 02 04–2011 09 26).

Šv. Kazimiero ordino signatarai – Lietuvos aristokratai – grafas Dominykas Pliateris, akademikas, prof. Konstantinas Bogdanas, dr. Vytautas Prekeris, nusipelnęs meno veikėjas, muzikas ir poetas Petras Juodelė.

Šv. Kazimiero ordino struktūra: D. Magistras, Kancleris, Vicekancleris; Taryba (ją sudaro komtūrijų atstovai); Šv. Kazimiero ordino Kolegija ir Didžiojo Magistro tarnybos. Ordino vadovo E. J. Eismonto iniciatyva buvo įsteigti skyriai (komtūrijos) Utenoje, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Kėdainiuose. Šv. Kazimiero ordino atstovybė įkurta JAV. Veikia Sveikatos apsaugos, Kultūros ir Mokslo, Švietimo, Jaunimo ir kiti skyriai, sudarantys D. Magistro tarnybą.

Už aktyvią veiklą vyrai renkami ordino riteriais, moterys – ordino damomis. Teikiamos padėkos bei Karališkojo Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklai. Kaip jau minėta ketvirtuoju ženklu įvertintas Panevėžio vyskupijos Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kunigas Saulius Kalvaitis.

CIMG0965

Keli biografiniai kun. Sauliaus Kalvaičio duomenys

Saulius Kalvaitis gimė 1969 m. spalio 5 d. Kaune, Aleksote pedagogės Onos Mekionytės ir vairuotojo Jurgio Kalvaičio šeimoje. Be Sauliaus šeimoje dar augo dukra Aušra, tapusi ortopede-konstruktore, dabar gyvena JAV.

1988 m., baigęs Kauno 14-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune (dėl sveikatos buvo atleistas nuo privalomos tarnystės sovietų armijoje). Jų kursas seminarijoje buvo pats didžiausias – mokėsi 48 jaunuoliai, deja, baigė tik 30.

Baigęs seminariją Saulius Kalvaitis 1994 m. liepos 2 d. Panevėžio katedroje vyskupo Juozo Preikšo buvo įšventintas į kunigus.

Primicijas – pirmąsias šv. Mišias kunigas Saulius aukojo Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. Kodėl pasirinkta ši bažnyčia? Sovietmečiu, mokantis Kaune, buvo sudėtinga nuolatos lankyti bažnyčias Kaune. Tad Kalvaičių šeima pasirinko Garliavą. Čia Saulius patarnavo šv. Mišių metu – dirbo klapčiuku. Sauliui stojant į seminariją prel. Andrius Gustaitis (1910 11 30–1935 06 16–2000 01 09) parašė rekomendaciją – testimonium. Primicijinį pamokslą pasakė Zarasų dekanato dekanas, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kan. Vytautas Petras Kapočius (1943 12 24–1976 05 30– 2005 06 12) – Sauliaus Kalvaičio pirmoji diakonavimo vieta buvo Zarasai.

CIMG0968

Darbas parapijose

Pirmoji jaunojo kunigo Sauliaus darbo vieta vikaru – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, čia jis talkino klebonui dekanui Jonui Balčiūnui (1927 11 06–1949 09 25–2008 05 02). 1996 m. balandžio 12 d. kun. S. Kalvaitis buvo paskirtas Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriumi, kurį laiką kartu aptarnavo ir Gružių Švč. M. Marijos parapiją. Po poros metų, 1998 m. birželio 20 d. paskirtas Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu. Ramygaloje kunigas Saulius Kalvaitis dirbo penkerius metus.

2003 m. birželio 2 d. kun. S. Kalvaitis paskiriamas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu ir Utenos dekanu. Utenos dekanatui priklausė 12 parapijų: Biliakiemis, Daugailiai, Daunoriai, Leliūnai, Pakalniai, Spitrėnai, Sudeikiai, Tauragnai, Utenos Kristaus Žengimo į dangų, Utenos Dievo Apvaizdos, Užpaliai, Vyžuonos.

Po ketverių pastoracinio darbo metų Utenoje, kun. S. Kalvaitis 2007 m. gruodžio 21 d. buvo paskirtas Obelių Šv. Onos parapijos klebonu, kartu aptarnaujant Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo ir Kriaunų Dievo Apvaizdos parapijas.

Nuo 2012 m. liepos 6 d. – Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas, aptarnaujantis Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir koplyčią Juknėnuose.

Angelų pieva“

Pradėjęs dirbti Utenoje kun. S. Kalvaitis ėmėsi teikti paramą benamiams ir žmonėms, priklausantiems nuo alkoholio bei narkotikų. Iš pradžių juos maitindavęs pačioje klebonijoje, vėliau kunigas, pirmasis apskrityje, įsteigė parapijos nakvynės-globos namus. Nuo 2004 metų liepos mėnesio dekanas kun. Saulius Kalvaitis ir vadovavo  parapijos globos namams, o jam išvykus į Obelius, nuo 2008 metų vasario mėnesio šio darbo ėmėsi naujai paskirtas dekanas kan. Juozapas Kuodis.

Paskui, kun. S. Kalvaitis, gavęs Europos Sąjungos paramą, sumanė įkurti išskirtinį pagalbos centrą vargstantiems: atskirties žmones įkurdino Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Ruklių kaime (Daugailių sen.), kur ir pats gyvena.

Kun. S. Kalvaičio 2005 m. įsteigta viešoji įstaiga „Angelų pieva“ rūpinasi bedaliais uteniškiais. Ši įstaiga veikia savanorystės pagrindais, joje tik keturi savivaldybės išlaikomi etatai. Prieglobstį ir pagalbą „Angelų pievoje“ gauna per 40 žmonių.

2013 metais „Angelų pievai“ buvo suteiktos patalpos buvusiuose Utenos vaikų globos namuose, kuriose kun. Saulius Kalvaitis įkūrė tikrą pagalbos vargstantiems centrą. Buvusiuose vaikų globos namuose Atkočiškėse veikia labdaros valgykla, dienos centras vaikams ir suaugusiems, savarankiško gyvenimo namai. Centre sudarytos sąlygos vargstantiesiems išsiskalbti drabužius, nusiprausti, vaikams – paruošti pamokas, pažaisti, užsiimti kita mėgstama veikla. Savarankiško gyvenimo namuose gyvena apie 10–12 žmonių.

2014 metų rudenį Rukliuose buvo įsteigtas dar vienas padalinys – Senelių globos namai. Juose teikiama trumpalaikė (nuo 1 iki 6 mėnesių) ir ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Taip pat teikiamos medicinos, maitinimo, užimtumo paslaugos.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos skirtos tiems, kurie norėtų pagyventi ir šaltuoju metų sezonu, kol artimieji išvykę, ar tvarkomi dokumentai nuolatiniam gyvenimui globos namuose. Kun. Saulius Kalvaitis ypatingai džiaugiasi socialine darbuotoja Angele Mažeikiene, kuri sėkmingai tvarko ir socialių paslaugų, ir virtuvės darbus, ji pabūna ir medicinos darbuotoja.

Centro teritoriją puošia akmenskaldžio, skulptoriaus ir tautodailininko Valentino Šimonėlio skulptūra – „Angelas“.

2015 m. Kūčių vakarą kun. S. Kalvaitis per „Marijos radiją“ kalbėjo apie jau 10 metų veikiantį krizių centrą – „Angelų pievą“. Kunigas – „Angelų pievos“ įkūrėjas ir vadovas, kalbėjo, kad „Viešpats atsiuntė jam benamius ir varguolius ir pavedė jais rūpintis“. „Marijos radijo“ laidoje kalbėta, kokius gerus darbus gali nuveikti kunigas vilkėdamas odiniais rūbais ir važiuodamas motociklu…

Subūręs maldai motociklininkus

Kun. S. Kalvaitis – baikeris, turi „Harley“ motociklą. Jis pirmasis Lietuvoje baikeriams pradėjo aukoti šv. Mišias. Prie Utenos baikerių prisidėjus bendraminčiams iš kitų rajonų, Latvijos, Estijos, Lenkijos, į kunigo S. Kalvaičio kiemą užsuka per 100 motociklininkų. Kun. S. Kalvaitis su motociklu atliko piligriminę kelionę popiežiaus Jono Pauliaus II keliais.

Apdovanojimai

2016 m. kovo 4 d. Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, VšĮ „Angelų pieva“ steigėjas ir direktorius, kun. Saulius Kalvaitis už šviesuomenišką veiklą Utenos krašte, atskirties žmonių globą, dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą visuomenėje apdovanotas Karališkojo Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklu.

Ši nominacija skiriama bet kokios profesijos Lietuvos piliečiui (-ei), kurie iš visų pateiktų kandidatų labiausiai atitinka nominacijos tikslus.

Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklas (Utenos krašto menininko, vyžuoniškio skulptoriaus Henriko Orakausko specialiai sukurta ir sidabru padengta skulptūra „Angelas su lelija“) iškilmingai įteikiamas Šv. Kazimiero dieną kovo 4-ąją, dalyvaujant Ordino Didžiajam Magistrui Henrikui Armoškai-Eismontui.

Padėkos raštais apdovanotos dvi nominantės: Utenos moterų centro „Ievos namai“ direktorė Lietuvos Karališkos bajorų sąjungos narė Nijolė Rimkevičienė, telkianti rajono moteris bei vykdanti jų užimtumo, skurdo ir smurto mažinimo prevencines programas Utenos krašte ir Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos ilgametė pirmininkė Nijolė Gaivenienė – 15 metų telkianti rajono neįgaliuosius ir visokeriopai jais besirūpinanti.

Visi apdovanotieji vykdo, kaip jau buvo minėta, Šventojo Kazimiero ordino obalsį – „Vivere bonum faciendo“ (Gyventi, darant gera).

Šv. Kazimiero šventė Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Utenos dekanas, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Henrikas Kalpokas, Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Saulius Kalvaitis. Kunigams talkino Telšių seminariją baigęs klierikas Aidas Domeikis. Šv. Mišių metu giedojo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras vadovaujamas vargonininkės Ritos Vaitkevičienės. Pamokslą pasakė Utenos dekanas kun. H. Kalpokas.

Po iškilmingo palaiminimo, dekanas tarė keletą žodžių apie kun. S. Kalvaitį, pažymėdamas, kad kunigas Saulius nepabijojo išeiti iš ramaus gyvenimo, plaukti prieš srovę. Per jį daugelis žmonių atrado ir atranda viltį. Dekanas pasidžiaugė, kad kun. Sauliaus veiklą pastebėjo Šventojo Kazimiero ordinas ir įvertino. Tad galima dalintis džiaugsmu su kun. Sauliaus kunigiška tarnyste.

Dekanas suteikė žodį šventės organizatorei Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistei Zitai Mackevičienei, kuri ne tik iniciatorė, bet ir organizatorė panašių renginių.

Koncertas

Utenos muzikos mokyklos mokiniai (mokytoja Gintarė Armonaitienė) atliko keletą gavėnios metui pritaikytų muzikos kūrinių. Jaudinamai skambėjo solisto Aurimo Matuzevičiaus solo, smuikais solo griežė Tilija Kazickaitė ir Roberta Kviečiūnaitė. Keletą numerių atliko ansamblis „Trys magistrai“: akordeonistė Renata Buzėnaitė, birbynininkas Gediminas Kaušylas, o fortepijonu grojo ansamblio vadovė Zita Lukošiūnienė.

Renginio dalyviai, sielas pripildę dekano kun. Henriko Kalpoko kilnių, susimąstyti kviečiančių pamokslo žodžių, iš Šv. Kazimiero ordino Didžiojo Magistro Henriko Armoškos-Eismonto ir Utenos apskrities komtūrijos komtūrės, Šv. Kazimiero ordino damos Z. Mackevičienės plačiau sužinoję apie Šv. Kazimiero ordiną, pasidžiaugę apdovanotaisiais, o ypač kun. Sauliaus Kalvaičio įvertinimu, dar ilgai bendravo prie kavos ar arbatos puodelio, ne vienas kuždėjosi, ką vėl prasmingo ir gražaus sumąstys ta „mūsų Zita“…

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

1722 Iš viso matė 1 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.