Home » Protakos » Atsinaujinusi Zarasų biblioteka

Atsinaujinusi Zarasų biblioteka

Atsinaujinusi Zarasų biblioteka

.

Iš istorijos. Zarasų viešosios bibliotekos veikla prasidėjo 1923 m. gegužės 15 d., kai Švietimo ministerija įsteigė Centrinio valstybinio knygyno Zarasų skyrių. Knygyno vedėju buvo paskirtas aktyvus kultūros veikėjas P. Skurka. Pirmosios knygos buvo atvežtos iš dvarų bibliotekų, perduotas Zarasų kultūros švietimo draugijos „Akstinas“ rinkinys, dešimtis spaudinių dovanojo miesto inteligentai, 221 spaudinys nupirktas iš ministerijos skirtų lėšų. 1924 m., paskyrus vedėju L. Žurauską, knygyne jau buvo sukauptos 1445 knygos, kurias skaitė 244 skaitytojai. Tais pačiais metais buvo nupirkta E. Dambrausko asmeninė biblioteka. Dalis spaudinių įsigyta Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune. 1929 m. bibliotekai vadovavo V. Krupavičius. Jau 1930 m. knygyno fonde buvo sukaupta 3200 knygų, skaitė 200 skaitytojų. Knygų fonde daugiausia sukaupta grožinė ir tikybos literatūra, nemažai spaudinių gamtos, tiksliųjų mokslų, meno klausimais. Knygų fondą sudarė 70 procentų lietuvių kalba, 30 – vokiečių ir rusų. Esminių pokyčių įvyko antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį. 1932 m., Zarasams suteikus kurorto bei vasarvietės statusą, iš esmės pasikeitė miesto perspektyvos. Per trumpą laiką buvo pastatytos dvi savivaldybės vilos, kuriami nauji parkai, įrengiami paplūdimiai, tvarkomi keliai. Zarasuose veikė 39 kultūrinės organizacijos. 1933 m. Zarasų apskrityje, be Zarasų miesto centrinio knygyno, buvo 38 bibliotekos, kurių fondus sudarė 11 371 tomas. Jose skaitė 1 932 skaitytojai, jiems išduoti 8 357 tomai. 1936 m. skyrius pavadintas Zarasų valstybine viešąja biblioteka. Pagal priimtą bibliotekų įstatymą ir naujas taisykles, skaitytojai, naudodamiesi biblioteka, turėjo palikti 10 Lt užstatą, už grąžinti pavėluotą dieną mokėti 10 ct baudą. 1938 m. bibliotekoje buvo sukomplektuota 6000 knygų, skaitė 330 skaitytojų, iš jų 69 procentai moksleivių, 11 procentų valdininkų, 8 procentai darbininkų ir prekybininkų, 5 procentai ūkininkų.

1940–1941 m. daug vertingų viešosios bibliotekos grožinės ir mokslinės literatūros leidinių buvo „išvalyti“ ir knygų fondas papildytas tarybinės ideologijos spaudiniais. Sovietinė okupacinė administracija keitė bibliotekų darbuotojus. Patyrę darbuotojai iš pareigų buvo atleidžiami, tarp jų ir ilgametis Zarasų valstybinės bibliotekos vedėjas J. Petniūnas. Prasidėjus karui, tuometė bibliotekos vedėja Uršulė Paužienė iš darbo atleista nuo 1941 m. liepos 1 d. Naujas bibliotekos vedėjas Steponas Česiūnas buvo paskirtas nuo 1941 m. gruodžio 8 d. 1943 m. rugsėjo mėnesį Zarasų bibliotekos vedėja buvo paskirta R. Juozapavičiūtė, anksčiau dirbusi bibliotekininkės darbą Kauno V. Kudirkos bibliotekoje. Vokiečių okupacijos metais naują aspektą ir turinį įgavo bibliotekų fondų „valymas“. Buvo šalinama bei naikinama nacistiniam režimui nepalankaus turinio literatūra, žydų autorių veikalai, prieš Vokietiją kariaujančių šalių autorių raštai. Tačiau ir šiuo sudėtingu laikotarpiu buvo pastangų gelbėti knygas nuo sunaikinimo. Karo metu bibliotekos knygų fondas bei turtas sudegė. 1944 m. biblioteka pradėta kurti iš naujo. 1950 m. biblioteka pavadinta rajonine biblioteka. Pradėjus vykdyti rajoninės bibliotekos funkcijas, prisidėjo naujas bibliotekinio darbo baras – metodinis vadovavimas kaimo bibliotekoms. 1950 m. Zarasų bibliotekoje kilo gaisras. Sudegė beveik visas knygų fondas. Po gaisro biblioteka įsikūrė buvusioje M. Melnikaitės gatvėje, ankštose patalpose. 1953 m. biblioteka buvo perkelta į Šaulių namus. 1973 m., pastačius naują vidurinę mokyklą, biblioteka įsikūrė buvusiose M. Melnikaitės vidurinės mokyklos patalpose. 1974 m. centralizavus bibliotekų darbą, rajoninė biblioteka buvo pavadinta centrine biblioteka su 36 filialais. Daug jėgų ir kūrybiškumo organizuojant bibliotekinį darbą rajone įdėjo buvę jos vadovai K. Sinkevičius, H. Vinogradova, J. Petkevičienė, A. Garbinčienė.

Nuo 1984 m. bibliotekai vadovauja Danutė Karlienė. 1995 m. įstaiga pavadinta viešąja biblioteka. Sumažėjus gyventojų skaičiui kaimuose, sumažėjo skaitytojų. Buvo palikti 22 filialai. Šiandien rajone veikia 16 struktūrinių padalinių. 1983 m. susikūrė lėlių teatras „Zuikis Nulėpausis“, 1996 m. – angliškai kalbančių klubas „5 oclock“, 1996 m., minint A. Vienažindžio 155-ąsias gimimo metines, įsteigtas Zarasų literatų klubas „Virš tylos“. 1994 m. buvo įsigyti pirmieji du kompiuteriai ir kopijavimo aparatas. 1997 m., padedant Nacionalinės bibliotekos ir „Sigmantos“ specialistams, pradėtas kurti elektroninis katalogas UNICAT, vėliau perorganizuotas į LIBIS. 1999 m. sukurta interneto svetainė, 2000 m. įrengta interneto skirtinė linija. 2001 m. kompiuterizuotas pirmasis Degučių filialas. 2009–2011 m., įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, kompiuterizuotos visos kaimo bibliotekos. Šiuo metu LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis jau įdiegtas Dusetų, Turmanto, Antazavės, Antalieptės, Salako, Imbrado, Zarasų ligoninės struktūriniuose padaliniuose. Skaitytojai aptarnaujami su skaitmeniniu vieningu skaitytojų bilietu. 2011 m. įgyvendinus projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“, įdiegta moderni savitarnos įranga, varteliai, kameros, tobulinamos naujos paslaugos ir sprendimai, užtikrinsiantys galimybę bet kuriam vartotojui gauti paslaugas, teikiamas per LIBIS sistemą.

Kraštotyros fonde yra 3640 leidinių ir kitų dokumentų. Suskaitmeninti šie visuomenei svarbūs dokumentai: Vardinis sąrašas „Zarasų (Novoaleksandrovsko) parapijiečių“, „Romos katalikų bažnyčios vardinis sąrašas“, sudarytas 1866 m. (230 pozicijų); Metrikų knygos: Suvieko bažnyčios jungtuvių metrikų knyga (1750–1767) (15pozicijų), Suvieko bažnyčios gimimo (krikšto) metrikų knyga (1749–1764) (86 pozicijos), Zarasų bažnyčios jungtuvių metrikų knyga (1881–1890) (388 pozicijos).

Darbuotojai. Tai – svarbiausia ir esminė grandis ieškant pokyčių, kuriant kokybiškas paslaugas. Už aktyvią veiklą apdovanoti specialistai: 1994 m. E. Gaižiuvienei, Dusetų Kazimiero Būgos filialo vedėjai, paskirta LR kultūros ministerijos paskatinamoji premija. 1995 m. E. Dieninienei, Antazavės filialo vedėjai, paskirta LR Kultūros ministerijos II paskatinamoji premija. 1998 m. V. Alubeckaitei, Vaikų literatūros skyriaus vedėjai, paskirta LR Kultūros ministerijos paskatinamoji premija. 2002 m. D. Karlienei, Zarasų VB direktorei, paskirta LR Kultūros ministerijos pirmoji paskatinamoji premija už bibliotekos modernizavimą, naujų idėjų įgyvendinimą. 2005 m. J. Lementauskienei, direktorės pavaduotojai, paskirta LR kultūros ministerijos paskatinamoji premija. 2007 m. D. Kiltinavičienei, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai, paskirta LR kultūros ministerijos Metų bibliotekininko specialioji premija.

zarasai-kolektyvas-senai-copy

zarasu-b-ka-kolektyvas-copy

Zarasų viešosios bibliotekos kolektyvas

2002 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga LR Prezidentas V. Adamkus Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanojo Antazavės filialo vyresniąją bibliotekininkę E. Dieninienę. 2005 m. aljanso „Langas į ateitį“ viešųjų interneto centrų skelbtame konkurse „Mūsų interneto centras keičia mūsų gyvenimą“ už originalias idėjas organizuojant „Langas į ateitį“ viešojo interneto prieigos centro darbą buvo apdovanota Dusetų K. Būgos bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė V. Steponavičienė. Apdovanojimą įteikė Prezidentas V. Adamkus.

Veiklos. Siekiant ryškesnių pokyčių skaitymo aktyvume būtinos lėšos knygoms, įvairioms priemonėms ir veikloms. Tai paakina rengti projektus ir bandyti laimę įvairiuose fonduose. Konkursuose pradėta dalyvauti nuo 1996 m. Laimėtus projektus rėmė ALF, Atviros visuomenės institutas Budapešte, Baltijos ir Amerikos partnerystės programa, ES Phare 2000 programa, Šiaurės šalių MT informacijos biuras, Švietimo ir Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Europos delegacijos informacijos biuras, projektas „Bibliotekos pažangai“, Kultūros rėmimo fondas, ES Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, savivaldybė. 2002 m. Atviros visuomenės institutas Budapešte veiklą įvertino sertifikatu, kuriuo Zarasų viešoji biblioteka pripažinta modeline tarp Centrinės ir Rytų Europos šalių viešųjų bibliotekų.

2015 m. buvo užbaigtas projektas „Zarasų viešosios bibliotekos pastato renovacijos ir priestato statyba“. Bibliotekai, esančiai tarp dviejų ežerų, buvo sudarytos sąlygos sukurti patrauklias erdves visoms skaitytojų grupėms, išplėsti ir pasiūlyti naujas informacines ir rekreacines paslaugas vartotojams. Į biblioteką dabar patenkama iš K. Būgos gatvės – biblioteka pagaliau turi gražų ir matomą fasadinį įėjimą. Pirmame aukšte visus pasitinka informacijos ir parodų erdvė. Čia galima susipažinti su naujausiomis knygomis, meno albumais, veikia informacijos terminalas, organizuojamos tapybos, fotografijos, tautodailės parodos, įrengta paveikslų pakabinimo su apšvietimu įranga, pagaminti specialūs baldai. Į kitus aukštus galima patekti ir liftu – visomis bibliotekos paslaugomis gali naudotis neįgalieji, kuriems biblioteka yra itin svarbi. Antras aukštas – moderniausias. Čia įsteigta Medijų studija, perkeltas ir išplėstas „Bibliotekos kinas“, sudarytos sąlygos muzikos mylėtojams. Mažiausiems vaikams įkurta žaisloteka su žaislinėmis knygelėmis, sūpuoklėmis, žaidimais. Jų erdvėje sukurtos sąlygos edukacijai, lėlių teatro pasirodymams, renginiams. Trečiame aukšte galima naudotis moksline literatūra. Smalsuoliai teleskopu gali stebėti žvaigždes, gamtą. Įrengtos patalpos užsienio kalbų literatūrai, yra kompiuteriai su ausinėmis. Čia įkurta ir jauki skaitykla su žurnalais, laikraščiais ir elektroninėmis skaityklėmis. Šalia – Kavos klubas: galima skaityti spaudinius su kavos puodeliu rankoje, o vasaros metu išeiti į atvirą terasą – skaityklą „Dvylika kėdžių“, kur laukia staliukai, o nuo saulės ar lietaus paslepia skėčiai. Ketvirtame aukšte – apžvalgos aikštelė pasigrožėti Zarasaičio ežeru ir gamta. Čia vyksta susitikimai, edukacinės programos.

Tarptautinio projekto „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą“ rezultatas: įrengtas mobilus mokymo centras, skirtas kaimo bendruomenių informacinių poreikių tenkinimui, kompiuterinių įgūdžių ugdymui. Centras yra transportuojamas į kaimo bibliotekas. 2013 m. biblioteka pirmą kartą laimėjo akreditaciją ir įgijo Europos savanorių tarnybos priimančios organizacijos statusą. Jau dirbo savanoriai iš Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Rusijos.

Bendradarbiaujant su Rašytojų klubu, Zarasų r. mokyklomis, seniūnijomis, literatų klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis jau 31-ą kartą vyko „Poezijos pavasarėlis“, 20-tą kartą suorganizuotas „Prozos ruduo“, minimi kraštiečių poetų P. Širvio, A. Vienažindžio, F. Kiršos jubiliejai. Švenčiant Zarasų miesto gimtadienius rugpjūčio 15 d. įsijungiame projektu „Knygos šventė Zarasuose“, populiariais „Nakties skaitymais“, Mažosiomis knygų mugėmis. Tai vyksta nuo 2008 m., kai Zarasai buvo Kultūros sostine. Jau daug metų organizuojamos „Vasaros skaitymo“ programos, projektai vaikams ir paaugliams, kiti skaitymo skatinimo renginiai, pvz.: linksmųjų krapštukų klubas, linksmoji akcija „Katė maiše“, vaidinimai, skaitymai. Veiklos vyksta bibliotekose ir už jos ribų: paplūdimyje, gamtoje, gyventojų sodybose. Projektų dalyviai kviečiami tapti knygų kūrėjais, sukurta medžiaginė pasakų knyga. Knyginėtojai kūrė mirioramas – judančių paveikslėlių knygas.

zarasai-vasaros-skaitymai-3-copy

Vykstant tarptautiniam konkursui „300 Lakes Rally“, viešojoje bibliotekoje dirbo ralio komisija. Čia registravosi lenktynininkai iš 11 šalių. Minint tarptautinę aviacijos ir kosmonautikos dieną, vyko sparnuota popietė „Nerk į dangų“, kurioje dalyvavo žurnalo „Aviacijos pasaulis“ vyriausioji redaktorė V. Jankienė, Lietuvos virtualaus jaunimo sklandymo rinktinės kapitonas K. Mikalauskas, Lietuvos Br. Oškinio Ignalinos vaikų aviacijos mokyklos instruktorius R. Žievys ir jos filialo Zarasuose vaikų skraidymo instruktorius A. Kuzma, Zarasų aviatorių klubo „Orlėkis“ vadovas E. Stanys. Renginyje buvo pristatytos Lietuvos aviacijos muziejaus eksponatų parodos.

2016 m. atidarant kurorto sezoną Zaraso ežero Didžiojoje saloje, bibliotekininkai suorganizavo „Lauko biblioteką“. Lankytojus kvietė „Zuikio nulėpausio skaitykla“. Dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė S. Chlebinskaitė organizavo kūrybinę studiją „Tu gali sukurti knygą“, vyko užsiėmimai su kitais specialistais. Nuo 2015 m. vyksta klebono R. Kavaliausko organizuojami „Alfa kursai“.

Minint Pauliaus Širvio 75-ąsias gimimo metines, Zarasų savivaldybė įsteigė literatūrinę premiją profesionaliam poetui. Pirmoji P. Širvio premija 1995 m. buvo įteikta M. Martinaičiui, 1997 m. V. Skripkai, 2000 m. S. Jonauskui, 2003 m. O. Baliukonei, vėliau F. Jokubauskui, V. Graibui, J. Erlickui, Antanui A. Jonynui. Nuo 1996 m. „Poezijos pavasarėlių“ metu teikiama Metų literato premija krašto eiliuotojams.

Biblioteka, bendradarbiaudama su literatų klubu „Virš tylos“, mokytojais, parengė krašto literatų kūrybos rinktines. Išleistos knygutės: „Lyg ežero bangų prisilietimas“ (1993), „Medunešis“ (1999), „Gimtinė gyva“ (2012). 2011 m. išleista ir pristatyta knyga „Domininkas Bukontas“. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 2013 m. išleido „Zarasų viešosios bibliotekos istoriją“.

Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė

1562 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.