Home » Protakos » Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skiriama visa knygų serija

Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skiriama visa knygų serija

Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skiriama visa knygų serija

.

 

Audronė BEREZAUSKIENĖ

Anykščių kraštas išaugino nemažai patriotų, kurie įvairiapuse savo veikla garsina gimtinę ir darbuojasi be jokio atlygio jos labui. Vienas tokių – kraštietis mokslininkas bibliografas, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto dr. afilijuotasis profesorius Osvaldas Janonis. Anykštėnai kraštiečiui dėkingi už dėmesį Anykščių krašto kultūrai ir istorijai, savanoriškas iniciatyvas Anykščių krašto rašytinio kultūros paveldo išsaugojimo veikloje, už analogo šalyje neturinčių „Anykščių krašto tyrėjo parankinių knygų“ rengimą ir leidybą, už mokslinę kraštotyros veiklą bei meilę gimtajam kraštui.

Per pastaruosius du dešimtmečius prof. O. Janonis paskyrė ne vieną knygą Surdegio (Anykščių r.) praeičiai atskleisti. Šiais metais mokslininkas išleido paties sumanytos serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ pirmąsias dvi knygas: „Surdegis XV–XX a. Įvykių chronologija“ ir „Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolyno istorijos puslapiai“. Tai bus pirmoji knygų serija, skirta vieno Anykščių krašto miestelio istorijai atspindėti.

Tikriausiai visoje Lietuvoje nėra kito tokio miestelio, kuriam vienas autorius būtų paskyręs tiek daug dėmesio ir išleidęs tiek knygų, kaip O. Janonis apie Surdegį. Suskaičiavus skaitmeninio formato ir spausdintas knygas, jų būtų vos ne dvi dešimtys. Kalbinu knygų serijos sumanytoją ir autorių prof. O. Janonį.

SONY DSC

Prof. O. Janonis

Kuo patraukė Surdegis? Kodėl jo pulsu gyvenate jau keletą pastarųjų metų?

Surdegis turi ilgą, šakotą ir įspūdingą istoriją. Tai – neeilinis provincijos miestelis. Paradoksalu, bet jo vardas plačiau žinomas už Lietuvos ribų nei pačioje šalyje. Švč. Mergelė Marija Surdegyje apsireiškė beveik aštuoniais dešimtmečiais anksčiau nei Šiluvoje. Iki šiol po bažnyčia išliko stebuklingasis šaltinėlis, o Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona, kurios kopijos paplito Latvijoje ir Rusijoje, yra viena iš penkių Lietuvos ikonų, kurias nuo seno garbina visi krikščionys – ir katalikai, ir stačiatikiai. Jos vardas įrašytas stačiatikių kalendoriuje, todėl šios religijos išpažinėjams žinomas visame pasaulyje. Ne visi žino, kad Surdegyje beveik tris šimtmečius veikė Šv. Dvasios vyrų vienuolynas. Stebina ir publikacijų apie miestelį geografija… Esu giliai įsitikinęs, kad miestelio praeitis verta didesnio dėmesio.

Kada kilo mintis parengti Surdegio įvykių chronologiją?

Mintis gimė dar praėjusio šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje. Štai kiek laiko prireikė jai įgyvendinti! Rūpėjo iškelti aikštėn kuo daugiau nežinomų ar pamirštų Surdegio praeities faktų. Senokai delnai niežtėjo chronologiją pateikti spaudai, bet vis rodės, kad dar labai daug svarbių faktų galima prigraibyti spaudoje ir archyvuose. Sužinojus ką nors naujo, peržiūrėtinų šaltinių skaičius pylėsi kaip iš gausybės rago. Vis atrodė, gal dar ne metas chronologiją pateikti skaitytojams.

Kokie jausmai sukyla leidinį turint rankose?

Iš vienos pusės, jaučiu pasitenkinimą, kad tarsi ir įgyvendintas senas sumanymas, atlikta dar viena kraštotyrininko pareiga savo kraštui. Knygoje pateikta daug nežinomų ar pamirštų miestelio praeities faktų. Jie atskleidžia, kokie laikai buvo, kaip mainėsi gyventojų kartos. Viename leidinyje susitinka įvairių pažiūrų, tautybių, luomų, skirtingų tikėjimų surdegiečiai. Artimiau prisižiūrėjus matyti, kad už pateiktų faktų slepiasi jų gyvenimo džiaugsmai ir vargai, smūgiai ir sielvartai, o kartais – net ir ištisos dramos. Skaitytojas turės galimybę dar kartą įsitikinti, kaip skaudžiai gyventojus palietė didieji politikos vėjai. Iš kitos pusės, džiaugsmą leidiniu pristabdo jo spragų žinojimas. Kiek dar daug svarbių ir įdomių faktų į chronologiją neįtraukta. Iš dalies tai įvyko dėl galiojančių įstatymų „kaltės“, iš dalies – dėl ribotų galimybių ilgiau padirbėti nuo Kauno nutolusiuose archyvuose.

Papasakokite, ką skaitytojas ras įvykių chronologijoje.

Pirmas rūpestis buvo sukaupti žinių apie miestelio gyventojus. Knygoje nurodytas jų skaičius įvairiais istorijos laikotarpiais, tautinė ir luominė sudėtis, tikėjimas. Joje užfiksuoti gimimai, santuokos, mirtys. Surdegiečiams nebereikės versti senųjų metrikų knygų ieškant žinių apie savo protėvius. Visos jos išrašytos iš Subačiaus ir gretimų parapijų metrikų knygų nuo 1701 metų.

Chronologijoje gausu faktų apie Šv. Dvasios vyrų vienuolyną. Iš jos galima susidaryti vaizdą, kaip formavosi vienuolyno ansamblis. Knygoje paminėtos datos, susijusios su stačiatikių bažnyčiomis, jų įrengimu, remontais, varpų įsigijimu, taip pat brolijos korpusais, net vienuolyno tvoromis, koplyčia, svečių namais, ūkiniais pastatais, vienuolyno pirtimi, kapinėmis. Daug faktų pateikta ir apie vienuolyno turtą (žemę, sodus, malūnus, ežerus), bylas dėl jo, vienuolyno pajamas (aukas, nuomą, valstybės paramą) ir išlaidas. Knygoje parinkti faktai apie ikonostasus, ikonas ir kitas bažnytines relikvijas. Joje įrašytos žinios apie vienuolyno kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, špitoles, mokyklas, prieglaudas, biblioteką, leidinius. Į knygą sudėti faktai ir iš vienuolynui priklausiusio Važdėlių kaimo baudžiauninkų gyvenimo. Didelė leidinio dalis skirta vienuolyno brolijai. Joje galima rasti žinių ne tik apie vienuolyno vyresniuosius, jerodiakonus ir jerovienuolius, bet ir apie šventikus, iždininkus, naujokus. Teko užgriebti ir skaudžiausią vienuolyno vietą – dalies naujokų ir vienuolių ydas bei nusižengimus vienuolyno taisyklėms. Chronologijos įrašai liudija apie didžiulę Rygos stačiatikių pagalbą vienuolynui, jų gausias aukas. Knygoje stengtasi tinkamai atspindėti faktus apie katalikybę Surdegyje, XVIII a. pastatytą katalikų koplyčią. Iš neseniai surasto Surdegio katalikų bažnyčios archyvo išrašyti faktai apie Šv. Dvasios cerkvės pertvarkymą į katalikų šventovę.

Paminėjimo verti įtraukti faktai apie garsių politikos, valdžios, Bažnyčios, meno veikėjų lankymąsi Surdegyje ir kitokius ryšius su šiuo miesteliu, jį išgarsinusius kraštiečius. Štai keletas jų: Rusijos caras Petras I Didysis, Lenkijos karaliai Augustas II ir Augustas III, architektas Tomas Tyšeckis, dailininkai Aleksandras Adamovas, Eduardas Damiuleris, Karlas Vėjermanas, Marijana Veriovkina, archimandritas Zosima, juristas, publicistas ir visuomenės veikėjas Aleksandras Žirkevičius, aktorius Algimantas Morkus Masiulis (tokiais dviem vardais jis buvo pakrikštytas) ir kiti.

Būtų buvę nedovanotina nepateikti faktų apie Surdegio dvarą ir jo santykius su vienuolynu, prekybos organizavimą, pirmuosius prekybininkus žydus.

Skaitytojas galės stebėtis, kaip dažnai spauda minėjo Surdegio vardą. Pirmoji rasta publikacija, liudijanti apie tai, kad prie Žirovicų Švč. Mergelės Marijos ikonos buvo sidabrinė plokštelė su Surdegio stebuklingosios Dievo Motinos ikonos atvaizdu, yra Teodosijaus (T. Boroviko) knyga „Historia, abo Powieść…“, išleista Vilniuje 1622 metais.

Tarpukariui skirtoje dalyje surašytos datos apie katalikų bažnyčią, klebonus ir kitus bažnyčios tarnus, pradžios mokyklą, mokytojus, įvairias draugijas. Bandyta parankioti faktų apie vietos pramonę (pieno perdirbimo bendrovę, durpyną), prekybą, pašto agentūrą, laikraščių prenumeratą. Neliko nuošalyje ir meno saviveikla. Skaitytojų dėmesį turėtų patraukti žinios apie Surdegio stebuklingosios Dievo Motinos ikonos vežiojimą po Lietuvą, stačiatikių bandymus susigrąžinti vienuolyno turtą.

Okupacijų laikotarpis atnešė naują tematiką. Nemažai vietos skirta tremtims, partizanams. Faktografinei paieškai galės pasitarnauti žinios apie kolūkius, jų pirmininkus ir žemės ūkio specialistus, kultūrą, švietimą, gyventojų buitinį aptarnavimą, visuomeninį maitinimą, sveikatos apsaugą, sportą. Šią dalį laikui bėgant žadu gerokai išplėsti.

Sudaryta asmenvardžų rodyklė bus paranki tiems, kas norės greitai surasti medžiagos apie rūpimą asmenį ar giminę.

is-surdegio-praeities surdegis-xv-xx-a

Ar kaupdamas faktus apie Surdegio istoriją kaupėte ir ikonografinę medžiagą?

Be abejo. Turiu didelę nuotraukų, portretų, kopijų, įvairių kitų iliustracijų šūsnį. Chronologija būtų visai kitaip prabilusi, jei ji būtų iliustruota. Deja, lėšų stygius leidybai dėl rėmėjų stokos ikonografinės medžiagos įdėti neleido. Kaimo žmonės, net turtingi ūkininkai ir kraštiečiai politikai gaili pinigų knygoms, net jei jos ir apie jų gimtąjį kraštą. Viena paguoda: ne aš vienas šalyje priverstas kraštotyriniam darbui pinigus pilti. Dažnai perfrazuoju vieną Vaižganto pasakymą apie paneles: kraštotyra kaip ta graži panelė – rojus akiai, skaistykla piniginei.

Ar pavyko dar ką nors naujo aptikti, kai įvykių chronologija jau buvo spaudoje ir jos papildyti jau nebebuvo galimybės?

Taip. Kai knyga jau buvo sumaketuota, aptikau daugiau detalių apie Rusijos caro Petro I Didžiojo auką Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui. 1721 metų kovą caro kabineto podjakis Ivanas Grigorjevas šį faktą įrašė išlaidų sąsiuvinyje. Pasirodo, tuomet vienuolyne buvo net 10 vienuolių, o vyresniojo pareigas užėmė man visai negirdėtas igumenas Varsonofijus. Arba: Sergejaus Barteniovo knygoje apie didžiuosius Kremliaus rūmus, išleistoje Maskvoje 1909 metais, aptikau faktą, kad Uspenijos sobore ant sienos prieš dievstalį kabojusi sena Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona su lenkišku užrašu. Dabar knieti pačiam įsitikinti, ar ji iki šių dienų išliko ten pat. Jau spėjau prigaudyti naujų faktų ir apie Rusijos imperijos laikais teistus surdegiečius…

Ir pabaigai labiau praskleiskite serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ uždangą.

Šiuo metu baigiau rengti Surdegio ir jo apylinkių bajorų sąvadą. Jis apima laikotarpį iki XX amžiaus pradžios. Jau sukaupiau medžiagos ir stambiam Surdegio apylinkių gyventojų sąvadui. Kartu rengiu leidinėlius apie Surdegio katalikų parapiją ir Surdegio stebuklingąją Dievo Motinos ikoną. Serijoje galėtų tilpti ir knyga apie Surdegio bei jo apylinkių kitataučius gyventojus, leidinys „Surdegis iliustracijose“. Tik tokios knygos leis giliau pažinti šio nykstančio miestelio praeities vingius, išgarsinti jo vardą ir atkreipti visų grandžių paminklosaugininkų dėmesį į jį.

1362 Iš viso matė 2 Šiandien peržiūrėjo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.